Pravne informacije

Pravne informacije

1. Opšti uslovi korišćenja ovog veb sajta

2. Prava intelektualne svojine

3. Autorska prava marke

4. Lozinke i pristup

5. Podaci o proizvodima i uslugama

6. Podaci o uslugama finansiranja

7. Lični i javni podaci

8. Izjava o zaštiti podataka

9. Mrežni «Cookies»

10. Linkovi

11. Ograničenje odgovornosti

12. Mjerodavno pravo

13. Ažuriranje opštih uslova

 

1. Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica NISSAN pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica.
Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.
Svako korišćenje stranice www.nissan.me uslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.
Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa NISSAN-om ili sa nekim ili svim članovima prodajne mreže NISSAN.
Ovu web stranicu je otvorila NISSAN isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pisane saglasnosti NISSAN-a.
Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

2. Prava intelektualne svojine

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom NISSAN-a i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.
Sadržaj ove stranice zaštićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koja pripadaju NISSAN-i ili su ustupljena NISSAN-i, a u vlasništvu su trećih lica. NISSAN takođe posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.
Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina NISSAN-a ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova NISSAN-i garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.
Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine, kao i zaštitu nacrta i industrijskih modela.
Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, kao i na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.
Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, djelimična ili potpuna promijena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN-a, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi NISSAN takog učinioca krivično i materijalno gonila, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.
Djelimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN-a, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu za potrebe štampe.
Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice NISSAN-a, pojedinačnih elemenata web stranica NISSAN-a, dizajna logotipa NISSAN, bez izričitog pisanog odobrenja NISSAN-a.

3. Autorska prava marke

Ime marke NISSAN, logo NISSAN, imena vozila korišćena u njihovom djelokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom (žigom) u skladu sa odredbama autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koje su na snazi. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promijene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN-a, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijske i/ili intelektualne svojine.
Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. NISSAN ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila NISSAN.

4. Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje povjerljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice. Kompanija NISSAN neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

5. Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na jedinstven način predstavljaju proizvode i usluge NISSAN-a dostupne u Republici Crnoj Gori.
Informacije koje NISSAN objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja. Međutim, NISSAN ne garantuje tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka koji se nalazi na ovim web stranicama.
Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici NISSAN odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica. Naznačene cijene odgovaraju trenutnom cjenovniku marke NISSAN. Usluge predstavljene na stranici odnose se na aktivne članove mreže NISSAN u Republici Crnoj Gori. Naznačene cijene su preporučene cijene.
NISSAN zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicima, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promijene NISSAN, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.
NISSAN ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu upotrebljivosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.
Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete NISSAN-u smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.
NISSAN neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.
Mreža NISSAN-a stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane za cijene, dostupnost predstavljenih modela, kao i najnovije promijene na modelima. U tom smislu predlažemo konsultacije sa odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savet posebno prilagođen Vašoj konkretnoj situaciji.

6. Podaci o uslugama finansiranja

U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cijene, koje su opšte definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.
Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućiće osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtjev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovde pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga lice zaduženo za finansiranje lišena svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosijea.

7. Lični i javni podaci

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.
Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovde sadržana izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatraće se povjerljivim u skladu sa relevantnim propisima Republike Crne Gore, pa ih zbog toga NISSAN, naše poslovnice, kao i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.
NISSAN je dužna da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka. Naročito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, NISSAN neće odati podatke koje bi trećim licima mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka NISSAN preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama NISSAN.
Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslatog na adresu Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, možete iskoristiti slijedeća prava: - Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne; - Ažurirati date lične podatke; - Uskratiti odobrenje za dalje držanje, obradu i procesuiranje Vaših ličnih podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu ličnu situaciju; Djelimično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog odobrenja NISSAN-a, poslovnica ili radnika prodajne mreže.
Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagođenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz određenu osobu, kao što su tip pretraživača koji koristite, platforma Vašeg računara ili ime domena koji koristite za pristup našoj stranici.

8. Izjava o zaštiti ličnih podataka

Saglasni ste i prihvatate da su Vaši lični podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka NISSAN preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih kompanija unutar Renault Nissan Grupe, kao i dilera i članova Nissan komercijalne mreže.
Podaci i date informacije biće sačuvani u bazi podataka NISSAN kompanije Alliance d.o.o. i smatraće se povjerljivima.
Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obavezuju se da, osim u slučajevima propisanim relevantnim zakonskim propisima, neće saopštiti takve podatke trećim licima, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane preduzeća Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezanih preduzeća unutar Renault Nissan Grupe, dilera i članova Nissan komercijalne mreže, za svrhe obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obaveštenja i da se neće koristiti u druge svrhe, osim u zakonom propisanim slučajevima ili uz Vašu pisanu saglasnost.
Saglasni ste i prihvatate da kompanija Alliance d.o.o., Cetinjski put b.b., Podgorica, Crna Gora, povezane kompanije unutar Renault Nissan Grupe, kao i dileri i članovi Nissan komercijalne mreže mogu publikovati i u reklamne svrhe koristiti rezultate dobijene obradom tržišta, statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani na osnovu podataka i informacija dobijenih od Vas.
Publikovani i u reklamne svrhe korišćeni rezultati biće prikazivani zajedno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

9. Mrežni kolačići - «Cookies»

Kada neko posjeti stranicu, mrežni kolačić - «cookie» se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić - «cookie») ili je očitan ako je korisnik već ranije posjetio tu stranicu.
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - «cookie» je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.
Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju NISSAN web stranice.
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - «cookies».
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posjetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.
Ako želite da onemogućite «Prihvati Cookies» upozorenja, pratite uputstva koja su data u Vašem internet pretraživaču.

10. Linkovi

Ukoliko želite da objavite link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pisano odobrenje od strane kompanije NISSAN.
Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice NISSAN.
Kompanija NISSAN čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmjeravanja sa naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti.
Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a pošto se web stranice i adrese na mreži brzo mijenjaju, NISSAN nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovoran za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.
Svi su dijelovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namijenjeni samo Vama ali NISSAN ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmjeri.

11. Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju «takav kakav jeste» bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.
Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.
NISSAN ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.
Ni pod kojim uslovima NISSAN, njene poslovnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ove stranice ili stranica koje su sa njom povezane.
Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan
Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.
Iste su prezentovane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane NISSAN-a, njenih poslovnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.
Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.
Morate da vodite računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.
NISSAN neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

12. Mjerodavno pravo

Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Republike Crne Gore kao mjerodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.
Sudovi sa sjedištem na teritoriji Republike Crne Gore isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.
NISSAN ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.
Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

13. Ažuriranje opštih uslova

NISSAN zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uslova korišćenja u bilo koje vrijeme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link «Pravne informacije» koja se nalazi na dnu web stranice.